Samhällets Styvbarn svarar på remiss

Logovector_rod

Vad är en remiss?

Innan regeringen lägger förslag (propositioner) i riksdagen, eller beslutar om förordningar för hur statlig verksamhet skall skötas, så har den vanligen låtit utreda frågan. Utredningarna brukar gå på remiss. Det innebär att statliga myndigheter och olika samhällsorganisationer får möjlighet att kommentera utredningens förslag. Syftet med att begära in svar genom remisser är att regeringen skall kunna överblicka stödet för och konsekvenserna av de förslag som utredningen kommit fram till. Men det finns sedan gammalt också en tanke om att främja medborgarnas deltagande i beslutsprocessen, så att den blir så allsidig som möjlig.

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn inbjuds ibland att lämna remissvar. Det är också möjligt att sända in sina synpunkter på utredningar även om man inte speciellt har inbjudits att svara på remiss.

I ett remissvar ska en organisation kortfattat ge sina synpunkter på de förslag som utredningen kommit fram till. Men ett remissvar är inte platsen för att göra propaganda för organisationens politik. Sådana ”propagandasvar” brukar aldrig påverka regeringsförslagens utformning i slutändan. Om man verkligen vill delta och påverka, så ska man därför hålla sig till sakfrågan och vara kortfattad. I ett remissvar brukar man också ange hur det har kommit till. Kanske har någon tjänsteman utarbetat svaret och verkets eller organisationens styrelse sedan godkänt svaret.

Till höger finner du Samhällets Styvbarns remissvar.

På regeringens webbplats finns information om hur man svarar på remiss. Länk>>

Samhällets Styvbarns remissvar

2008

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren. Betänkande av Utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst (SOU 2008:18), remissvar 25 sept 2008.

2009

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU). Betänkande av Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68), remissvar 28 okt 2009.

2010

Modernare adoptionsregler. Betänkande av 2008 års adoptionsutredning (SOU 2009:61), remissvar 30 maj 2010.

2011

Barnen som samhället svek – åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården. Betänkande av Upprättelseutredningen (SOU 2011:9), remissvar 11 maj 2011.

2012

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för socialnämndernas ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende, remissvar 7 juni 2012.

2014

Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga. Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga (SOU 2014:3), remissvar 23 juni 2014.

2015

Remissvar Ds 2015 22 Samhällets Styvbarn (599.5 KiB)

Samhällets Styvbarns remissvar på utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU” (SOU 2015:71) (341.6 KiB)