Kallelse till årsstämman 2017

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn kallas till Årsstämma 2017

Årsstämman äger rum lördag 25 mars 2017. Information om plats, lokal och exakta tider meddelas inom kort.

Dagordningsförslag utskickas med denna kallelse. Med denna kallelse följer också förslag om att riksförbundet upplöses sista december 2017. Övriga handlingar och förslag utskickas till delegaterna senare.

Lokalföreningarna kan välja en delegat för varje påbörjat tjugofemtal betalande medlemmar per den 31 december 2016. Delegaternas namn ska inrapporteras till förbundsstyrelsen senast 15 mars 2017. För att vara delegat ska medlemsavgift för 2017 vara betald senast 15 mars 2017.

Medlemmar kan motionera till årsstämman. Motioner bör avslutas med ett förslag i form av en att-sats, och ska vara styrelsen tillhanda senast 7 mars 2017. Ändrings- och tilläggsförslag till styrelsens propositioner ska vara styrelsen tillhanda senast 7 mars 2017. Motioner och förslag sänds till adress: Förbundsstyrelsen, Samhällets Styvbarn, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, eller till e-postadress styrelsen@styvbarn.se.

Revisorerna ska granska förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning. Revisionsberättelse ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 mars 2016.

Valberedningen ska förbereda val till riksförbundets förtroendeposter. Medlemmar kan lämna namnförslag till valberedningen: Yvonne Eriksson, c/o Samhällets Styvbarn, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm. För att kandidera till förtroendeposter ska medlemsavgift för 2017 vara betald. Valberedningen ska ta fram ett förslag, som ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 mars 2017.

Information om resor och logi i samband med årsstämman kommer att tillställas lokalföreningar och delegater i separat skrivelse.

Förbundsstyrelsen 5 februari 2017

Dagordningsförslag

1. Stämmans öppnande

2. Val av mötespresidium:

a) ordförande

b) sekreterare

c) två rösträknare och justeringspersoner

3. Fastställande av röstlängd

4. Fråga om stämmans behöriga utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

7. Rapport om förbundets ekonomi för det gångna året

8. Revisorernas berättelse om förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning

9. Fastställande av förbundets bokslut för det gångna året

10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det gångna verksamhetsåret

11. Förslag till verksamhetsplan för 2017

12. Förslag till budget för 2017

13. Propositioner från förbundsstyrelsen

1) Upplösning av riksförbundet

14. Behandling av inkomna motioner

15. Val till riksförbundets ledning och avvecklingskommitté

16. Övriga frågor

17. Stämmans avslutande

Proposition 1. Upplösning av riksförbundet.

Förbundet har sedan 2004 sammanslutit tidigare omhändertagna i föreningar och grupper, samt företrätt alla samhällets styvbarn gentemot stat och samhälle.

Förbundet lyckades genomdriva en upprättelse där stat och samhälle bad om ursäkt för övergrepp och försummelse under omhändertagandet. I takt med att vanvårdade fått, eller inte fått, ersättning av staten, så har medlemsantalet sjunkit i Samhällets Styvbarn. Samtidigt har den lokala verksamheten på de flesta platser upphört. Riksförbundet uppbär inte längre statliga ekonomiska bidrag.

Förbundets har arbetat med tre uppgifter:

  1. Ömsesidigt stöd mellan alla styvbarn. Detta har skett främst i lokala grupper och föreningar. Under de senaste åren har denna verksamhet avstannat på de flesta platser och i praktiken ligger den nere sedan sommaren 2016.
  2. Upprättelse för vanvård. Staten har bett om ursäkt för övergrepp och försummelser. Det har funnits möjlighet att söka ersättning, och drygt 2100 fick ersättning. Det finns inget politiskt stöd och mycket liten vilja i samhället att ta upp denna fråga igen.
  3. Dagens samhällsplacerade barn. Vi har arbetat för att dagens placerade barn ska få bästa vård och skydd. På årsstämman 2016 beslutade vi att föryngra riksförbundet, med inställningen att låta yngre krafter ta över ledningen för förbundet, och ett tjugotal medlemmar i 20-årsåldern inträdde i förbundet. Tyvärr saboterades denna satsning av några äldre medlemmar sommaren 2016, de yngre medlemmarna lämnade förbundet och Samhällets Styvbarn saknar därefter trovärdighet på detta område. Det finns inga möjligheter att ta upp detta försök igen.

På grund av denna utveckling finns inte längre de medlemsmässiga, ekonomiska eller praktiska möjligheterna att bära upp ett riksförbund. Därför föreslår förbundsstyrelsen att riksförbundet med utgången av 2017 upplöses i den ordning som finns i stadgarna, § 18.

Beslutsförslaget finns i följande fyra att-satser. Ytterligare argument för detta förslag kommer att delges medlemmarna via hemsidan och på annat sätt.

Förslaget är:

  • att riksförbundet under ordnade former, och i enlighet med stadgans bestämmelser, upplöses med utgången av 2017. Upplösning ska ske på två möten, så slutligt beslut fattas av en stämma i januari 2018.
  • att de lokalföreningar som vill kan fortsätta sin verksamhet under namnet Samhällets Styvbarn, eller annat namn.
  • att en avvecklingskommitté tillsätts för att handha de praktiska frågorna.
  • att de ekonomiska medel som eventuellt återstår den 31 december 2017 tillfaller den eller de lokalföreningar som fortfarande är verksamma.

Förbundsstyrelsen 10 februari 2017.