Årsstämman 2017 i Uppsala

Årsstämman 2017 i Uppsala

Den 25 mars höll förbundet sin årsstämma, denna gång i Uppsala. Det blev en allvarlig stämma, som fattade smärtsamma, men nödvändiga beslut.

Stämmans uppgift var att summera året 2016 och besluta om vägen för 2017.

Verksamhetsåret 2016 inleddes väldigt positivt. Under februari och mars diskuterades en förnyelse i förbundet. Vi skulle bli ett ungdomligare förbund, med ett ungdomligare namn och en ungdomligare ledning. Årsstämman i slutet av mars 2016 fattade enhälligt beslut om detta. Vi skulle hålla en extrastämma i augusti/september för detta, och samarbete med en grupp ungdomar inleddes. Detta finns beskrivet på vår webbplats här.

Tyvärr förbyttes denna positiva utveckling i en negativ under sommaren och början av hösten. Fyra medlemmar, varav en i styrelsen, saboterade föryngringen av förbundet och generationsväxlingen i förbundets ledning. Detta finns beskrivet i en artikel på vår webbplats här.

Till årsstämman den 25 mars fanns ett förslag från styrelsen att upplösa riksförbundet. Själva förslaget till upplösning finns publicerat på förbundets webbplats i samband med inkallandet av årsstämman här.

I verksamhetsberättelsen till årsstämman beskriver styrelsen läget på detta sätt:

”Eftersom den planerade generationsväxlingen, som skulle inneburit en behövlig föryngring och förnyelse, inte har kunnat genomföras, så är det styrelsens uppfattning att riksförbundet i dess nuvarande form saknar framtid.

Vi har kontinuerligt förlorat medlemmar i takt med att Ersättningsnämnden lämnade sina besked till dem som sökte ersättning. Medlemmarnas genomsnittsålder stiger och är nu kring 65 år. Aktiviteten har närmast avstannat i lokalföreningarna och grupperna. Med sjunkande medlemstal och uteblivet bidrag från Socialstyrelsen finns inte ekonomi för att driva ett riksförbund.

I detta läge har styrelsen bedömt att förbundet bör upplösas under ordnade former, på det sätt som stadgarna förutsätter. Det skulle vara ansvarslöst att fortsätta tills verksamheten helt avstannar och enskilda ledamöter får hantera avveckling, kostnader och kvarlåtenskap.”

Årsstämman antog styrelsens förslag om att förbundet upplöses vid det kommande årsskiftet.

Vad händer nu?

Förbundet kommer att samlas till en andra stämma i januari 2018, för det slutliga beslutet om nedläggning av förbundet. Fram till dess verkar en styrelse efter förmåga med våra frågor. Samtidigt avvecklas alla kostsamma delar av verksamheten.

De lokalföreningar som vill fortsätta den lokala verksamheten får göra det. Styrelsen ska ge stöd så långt våra ekonomiska och personella krafter räcker. De lokalföreningar som vill avsluta den lokala verksamheten kan få hjälp av styrelsen att göra detta på ett korrekt sätt.

Här finns hela verksamhetsberättelsen till Årsstämma 2017.