Stadgar för Riksförbundet för Samhällets Styvbarn, RFSS

 

Stadgar 2015 (98.4 KiB)

 

§ 1. Riksförbundet

Mom. 1. Organisationens namn är Riksförbundet för Samhällets Styvbarn.

Mom. 2. Riksförbundet för Samhällets Styvbarn, RFSS, är en ideell förening, en religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation.

Mom. 3. Riksförbundets säte är Stockholm.

 

§ 2. Ändamål

Mom. 1. Riksförbundet för Samhällets Styvbarn förenar till ömsesidigt stöd Sveriges barnhems-, fosterhems- och familjehemsbarn.

Mom. 2. Riksförbundet verkar för upprättelse och ersättning åt barn och unga, eller numera vuxna vilka vanvårdats eller utsatts för kränkande behandling inom samhällets barn- och ungdomsvård.

Mom. 3. Riksförbundet verkar för bästa vård och skydd för dagens omhändertagna barn och ungdomar.

Mom. 4. Riksförbundet kan anta speciella program för vart och ett av de i mom. 1-3 nämnda områdena. Program får inte strida mot stadgarna.

Mom. 5. Riksförbundets verksamhet bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

 

§ 3. Verksamhet

Mom. 1. Riksförbundets verksamhet utövas, i enlighet med stadgar och programdokument, genom dess medlemmar, lokala och regionala föreningar och kontaktpersoner, årsstämma, förbundsstyrelse och förbundsstyrelsens arbetsutskott, samt riksförbundets ordförande.

Mom. 2. Riksförbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 

§ 4. Medlemskap

Mom. 1. Medlemskap i riksförbundet står öppet för varje samhällets styvbarn, som varit omhändertaget på barnhem, fosterhem, familjehem eller liknande institution.

Mom. 2. Medlemskap står öppet för anhöriga till de samhällets styvbarn som nämns i mom. 1.

Mom. 3. Medlemskap står öppet för varje person som stöder riksförbundet ändamål.

Mom. 4. Rätt till medlemskap tillkommer endast fysiska personer.

Mom. 5. Medlem av Riksförbundet för Samhällets Styvbarn ingår i lokalförening av riksförbundet, när sådan finns på medlemmens hemort.

Mom. 6. Medlemskap påbörjas då fastställd medlemsavgift betalats, samt upphör med utgången av det år för vilket medlemsavgift betalats.
Förbundsstyrelsen, eller den instans befogenheten delegeras till, kan vägra medlemskap på de grunder som nämns i mom. 8.

Mom. 7. Medlem av förbundet ska uppträda vänligt och solidariskt mot andra samhällets styvbarn. Kränkningar, förtal, ryktesspridning eller hotelser, liksom sexistiska, främlingsfientliga eller andra yttranden och handlingar som kränker mänskliga rättigheter, hör inte hemma i förbundet.

Mom. 8. Medlem som handlar i strid med riksförbundets stadgar, eller tar avstånd från de i § 2, mom. 5, nämnda värderingarna och rättigheterna, eller skadar riksförbundet, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen med 2/3 majoritet. Innan beslut fattas ska medlemmen få rätt att yttra sig. Beslut om uteslutning ska skriftligen meddelas. Beslut träder omedelbart i kraft. Invändning mot beslut ställs till nästkommande årsstämma, som avgör om den ska ta upp frågan till behandling. Är ett förfarande som avses i första meningen av mindre allvarlig beskaffenhet, kan medlemmen tilldelas en varning. Beslut om varning fattas av förbundsstyrelsen, eller den instans styrelsen delegerar befogenheten till.

 

§ 5. Medlemsavgift

Mom. 1. Medlemsavgiftens storlek fastställs av riksförbundets årsstämma.

Mom. 2. Medlemsavgift erläggs för kalenderår. Avgift erlagd i månaderna oktober-december gäller även för det följande året.

 

§ 6. Hedersmedlem

Mom. 1. Till hedersmedlem kan årsstämman utse den person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt inom eller utom riksförbundet verkat för styvbarnens sak. Sittande eller avgående förbundsstyrelseledamot kan inte utses till hedersmedlem. Hedersmedlem är ständig medlem av riksförbundet och erlägger ingen medlemsavgift.

Mom. 2. Förslag att utse hedersmedlem kan väckas av förbundsstyrelsen eller av tio medlemmar gemensamt. Förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsstämman öppnas. Faller förslag om hedersmedlem får varken förslaget eller beslutet upptas i årsstämmans eller annat föreningsprotokoll.

 

§ 7. Lokalorganisation

Mom. 1. Medlemmar i en kommun eller annan ort kan bilda lokalförening av Riksförbundet för Samhällets Styvbarn. Bildande av lokalförening ska godkännas av förbundsstyrelsen.

Mom. 2. Lokalförening verkar inom sitt geografiska område för riksförbundets ändamål.

Mom. 3. Lokalförening antar stadgar som följer riksförbundets normalstadgar för lokalförening. Avvikelser från normalstadgarna ska godkännas av förbundsstyrelsen.

Mom. 4. Lokalförening kan erhålla ekonomiskt stöd från riksförbundet enligt principer som bestäms av riksförbundets årsstämma.

Mom. 5. Lokalförening får inte ta ut särskild lokal medlemsavgift.

Mom. 6. Upplöses lokalförening ska dess handlingar och övriga tillgångar överlämnas till Riksförbundet för Samhällets Styvbarn.

Mom. 7. Förbundsstyrelsen kan, för ett kalenderår i sänder, anta kontaktpersoner på orter som saknar lokalförening.

Mom. 8. Kontaktperson verkar på sin ort för riksförbundets ändamål och företräder på sin ort samhällets styvbarn. Kontaktperson ska verka för att lokalförening kan bildas.

 

§ 8. Distriktsorganisation

Mom. 1. Lokalföreningar och kontaktpersoner i län eller annan region kan utgöra distrikt inom riksförbundet. Distriktet utgör ingen egen förening. Upprättande av distrikt beslutas av förbundsstyrelsen.

Mom. 2. Distriktet leds av en styrelse bestående av en representant från förbundsstyrelsen, valda representanter från lokalföreningarnas styrelser, samt distriktets kontaktpersoner.

Mom. 3. Distriktsstyrelsen samordnar lokalföreningarnas och kontaktpersonernas verksamhet och arbetar för upprättande av lokalföreningar inom sitt distrikt.

Mom. 4. Förbundsstyrelsen kan anta kontaktperson i län eller annan större region som saknar distriktsstyrelse.

Mom. 5. Kontaktperson verkar inom sitt distrikt för riksförbundets ändamål och för bildande av lokalföreningar.

 

§ 9. Årsstämma

Mom. 1. Årsstämman är riksförbundets högsta beslutande organ och inkallas av förbundsstyrelsen.

Mom. 2. Årsstämma äger rum senast 15 mars varje år på plats som bestäms av förbundsstyrelsen.

Mom. 3. Kallelse till årsstämma ska utgå till lokalföreningar, kontaktpersoner, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer senast sex veckor före stämmans öppnande. Med kallelsen ska dagordning för årsstämman medfölja. I anslutning till kallelse ska meddelande om stämman offentliggöras.

Mom. 4. Till årsstämma får lokalförening sända en delegat för varje påbörjat tjugofemtal betalande medlemmar, räknat per den 31 december föregående år. Årsstämmans övriga delegater är förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter, valberedningens ledamöter och suppleanter, samt revisorerna och deras suppleanter. Bundna mandat får icke åläggas delegater.

Mom. 5. Motion till årsstämma kan lämnas av medlem eller lokalförening och ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före årsstämmans öppnande. Förbundsstyrelsen ska med eget yttrande över motionen överlämna den till årsstämman.

Mom. 6. Förbundsstyrelsen kan lägga propositioner och andra förslag till årsstämman. Propositioner av programkaraktär ska utsändas med kallelsen till årsstämman.

Mom. 7. Årsstämmans närvarande delegater har yttrande-, förslags- och rösträtt, förutom att ledamöter och suppleanter valda till förbundsstyrelsen vid föregående årsstämma ej har rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen, samt att tillträdande förbundsstyrelses ledamöter och suppleanter ej har rösträtt vid val av revisorer och revisorssuppleanter. Riksförbundets övriga medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Mom. 8. Årsstämmans beslut tas med enkel majoritet, dvs. minst hälften av rösterna plus en röst, om inte annat framgår av dessa stadgar. Om delegat begär sluten omröstning ska den verkställas, förutom i fråga som regleras av dessa stadgars § 18. Röstning genom fullmakt eller ombud är inte tillåten.

Mom. 9. Årsstämman väljer ett presidium om minst fem personer, vilkas medlemmar tjänstgör som stämmans ordförande, sekreterare och rösträknare. Byte av tjänstgörande ordförande och sekreterare ska protokollföras. Presidiet granskar röstlängden och rapporterar till stämman. Presidiet förbereder och lägger förslag om val av valberedning. Presidiet ska tillse att årsstämmans frågor hinner avhandlas och har rätt att föreslå årsstämman en begränsning av talartiden. Årsstämman kan hänskjuta formella frågor till presidiets avgörande. Presidiets mandat upphör när årsstämman avslutas.

Mom. 10. Vid årsstämma ska följande behandlas:

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.

b) Förbundsstyrelsens ekonomiska rapport om riksförbundets resultat- och balansräkning för det gångna året.

c) Revisorernas berättelse om förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning.

d) Fastställande av riksförbundets resultat- och balansräkning för det gångna året.

e) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det gångna verksamhetsåret.

f) Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret.

g) Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret.

h) Propositioner och andra ärenden framlagda av förbundsstyrelsen.

i) Inkomna motioner.

j) Fastställande av medlemsavgiftens storlek.

k) Val till riksförbundets förtroendeposter.

Mom. 11. Årsstämman väljer förbundsordförande, minst åtta ordinarie förbundsstyrelseledamöter och minst tre suppleanter för dessa, minst två ledamöter av valberedningen och en suppleant för dessa, samt två revisorer och minst en suppleant för dessa. Närvarande delegater har nomineringsrätt. Valen sker med majoritet, dvs. minst hälften av rösterna plus en röst. Förbundsstyrelsens suppleanter väljs med rösträkning och rangordnas efter antalet erhållna röster, förutsatt att de erhållit mer än hälften av rösterna. En majoritet av förbundsstyrelsen ordinarie ledamöter ska bestå av samhällets styvbarn, så som de definieras i dessa stadgars § 4, mom. 1.

Mom. 12. Riksförbundets årsstämmor är slutna, om inte årsstämman beslutar annorlunda för delar av eller hela årsstämman.

 

§ 10. Extra stämma

Mom. 1. Extra stämma inkallas när ordinarie årsstämma så beslutar, när 2/3 av förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter så begär, eller i fall som regleras av § 11, mom. 16.

Mom. 2. Extra stämma behandlar endast den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

Mom. 3. Delegater till extra stämma utses på samma sätt som vid ordinarie årsstämma.

 

§ 11. Förbundsstyrelse

Mom. 1. Mellan två ordinarie årsstämmor leds riksförbundets centrala och nationella verksamhet av förbundsstyrelsen (FS). Dess mandat börjar när ordinarie årsstämma avslutas. Dess mandat upphör när ordinarie årsstämma konstituerats genom val av presidium och fastställande av dagordning.

Mom. 2. Förbundsstyrelsen konstitueras genom sitt första möte, då vice förbundsordförande, förbundskassör, förbundssekreterare, två firmatecknare, arbetsutskott (AU) och andra behövliga poster fördelas, samt redaktörer och ansvariga utgivare av riksförbundets publikationer utses.

Mom. 3. Riksförbundets ordförande är ordförande vid förbundsstyrelsens möten. I dennes frånvaro leds mötena av vice förbundsordföranden.

Mom. 4. Förbundskassören ska tillse att riksförbundets räkenskaper förs i god ordning och vid förbundsstyrelsemöte, eller närhelst så är påkallat, underrätta förbundsstyrelsen om riksförbundets ekonomiska ställning.

Mom. 5. Förbundssekreteraren ska föra förbundsstyrelsens och dess arbetsutskotts protokoll och bevara dess handlingar i enlighet med § 16.

Mom. 6. Förbundsstyrelsen utser två firmatecknare, varav en ska vara förbundskassören, vilka har att efter förbundsstyrelsens föreskrifter enskilt eller gemensamt teckna Riksförbundet för Samhällets Styvbarns firma.

Mom. 7. Förbundsstyrelsen utser redaktörer för riksförbundets tryckta och digitala publikationer. Redaktörer arbetar självständigt utifrån riksförbundets stadgar och målsättningar och ansvarar inför förbundsstyrelsen för sitt arbete. Ansvarig utgivares åligganden regleras i svensk lag.

Mom. 8. Förbundsstyrelsen, eller den instans styrelsen delegerar befogenheten till, fattar beslut om anställning.

Mom. 9. Förbundsstyrelsen kallas av riksförbundets ordförande till möte minst fyra gånger per år. Förbundsstyrelsens suppleanter samt riksförbundets revisorer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Mom. 10. Vid ordinarie ledamots frånvaro inträder suppleant i ledamots ställe och i den ordning suppleanterna blivit valda.

Mom. 11. Vid lika röstetal i förbundsstyrelsen har sittande mötesordförande utslagsröst.

Mom. 12. Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, samt äger rätt att inom eller utom sig utse andra utskott.

Mom. 13. Förbundsstyrelsen har rätt att till styrelsemöte, för behandling av bestämda frågor, adjungera nödvändiga personer. Dessa har yttrande- och förslagsrätt.

Mom. 14. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när halva antalet plus en av dess ledamöter är närvarande. Ledamot ska avstå från att delta i diskussioner och beslut där jäv kan föreligga.

Mom. 15. Avgår ledamot av förbundsstyrelsen, så inträder den först valde suppleanten som ordinarie ledamot. Om förste suppleant inte accepterar att bli ordinarie ledamot upphör suppleantens uppdrag.

Mom. 16. Om förbundsstyrelsen inte längre utgör halva antalet plus en, och således, enligt § 11, mom. 14, inte längre kan fullfölja sitt arbete, så inkallar kvarvarande ledamöter och revisorer en extra stämma för val av ny förbundsstyrelse.

 

§ 12. Förbundsstyrelsens arbetsutskott

Mom. 1. Förbundsstyrelsen utser bland sina ledamöter ett arbetsutskott (AU) för att handha löpande ärenden eller ärenden som förbundsstyrelsen delegerat. AU ska rapportera sina beslut till förbundsstyrelsen.

Mom. 2. Arbetsutskottet ska bestå av minst fyra ordinarie ledamöter, däribland riksförbundets ordförande, förbundskassören och förbundssekreteraren, samt en suppleant.

Mom. 3. Arbetsutskottet kallas av riksförbundets ordförande.

Mom. 4. Arbetsutskottet är beslutsmässigt när minst halva antalet plus en är närvarande.

Mom. 5. Vid lika röstetal i arbetsutskottet har sittande ordförande utslagsröst.

 

§ 13. Riksförbundets ordförande

Mom. 1. Riksförbundets ordförande väljs av årsstämma.

Mom. 2. Riksförbundets ordförande är tillika ordförande i förbundsstyrelsen och förbundsstyrelsens arbetsutskott.

Mom. 3. Riksförbundets ordförande företräder officiellt riksförbundet.

Mom. 4. Riksförbundets ordförande ansvarar för att förbundsstyrelsens beslut verkställs.

 

§ 14. Valberedning

Mom. 1. Valberedningen utser inom sig en sammankallande.

Mom. 2. När årsstämma kallas, så sammanträder valberedningen för att till årsstämman upprätta förslag om val av förbundsstyrelse och revisorer. Valberedningen har, för upprättande av sitt förslag, att inhämta förbundsstyrelseledamöters och lokalföreningars synpunkter.

Mom. 3. Valberedningens förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en vecka innan årsstämman öppnas. Valberedningen ska förvissa sig om att de föreslagna accepterar att kandidera.

Mom. 4. Valberedningen utser inom sig den som på årsstämman föredrar valberedningens förslag.

 

§ 15. Revision

Mom. 1. Revisorerna utser inom sig en sammankallande.

Mom. 2. Revisorerna ska granska att riksförbundets räkenskaper är förda i god och vedertagen ordning, samt att förbundsstyrelsen följt stadgar och årsstämmobeslut.

Mom. 3. Revisorerna ska adjungeras till förbundsstyrelsens möte vid behandling av rambudget och bokslut.

Mom. 4. Revisorerna ska till förbundsstyrelsen inlämna revisionsberättelse om sin granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och riksförbundets räkenskaper för föregående räkenskapsår senast tre veckor före årsstämmans öppnande. Revisionsberättelsen ska innehålla revisorernas tillstyrkan eller avstyrkan till att förbundsstyrelsen erhåller ansvarsfrihet av årsstämman.

Mom. 5. Revisorerna utser inom sig den som på årsstämman föredrar revisionsberättelsen.

§ 16. Protokoll och handlingar

Mom. 1. Förslags- och beslutsprotokoll förs vid lokalföreningars medlems- och styrelsemöten, distriktsstyrelsers möten, förbundsstyrelsens och dess arbetsutskotts möten, samt årsstämmor.

Mom. 2. Det åligger riksförbundets alla instanser att bevara sina handlingar i god ordning.

 

§ 17. Stadgarna

Mom. 1. Dessa stadgar träder i kraft vid dess antagande.

Mom. 2. Förslag om ändring av dessa stadgar får icke upptagas av årsstämma med mindre än att förslaget bifogats kallelsen till årsstämman.

Mom. 3. Ändring av dessa stadgar, undantaget §§ 17 och 18, kräver beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsstämmor, varav en skall vara ordinarie. Ändring kan även ske, undantaget §§ 17 och 18, efter beslut av en årsstämma, förutsatt att beslutet tas med 2/3 majoritet.

Mom. 4. Ändring av §§ 17 och 18 kräver beslut av två på varandra följande årsstämmor, varav en skall vara ordinarie, varvid beslutet på båda stämmorna skall tas med 2/3 majoritet.

Mom. 5. Uppstår tvist om tolkning av dessa stadgar hänskjuts frågan till förbundsstyrelsen, som efter hörande av revisorerna fattar beslut med enkel majoritet. Invändning mot förbundsstyrelsens beslut i sådan fråga ställs till årsstämman, som avgör om den skall ta upp frågan till behandling.

Mom. 6. Skulle organisatorisk fråga uppstå som inte uttryckligen täcks av dessa stadgar, så följs stadgarnas intentioner och svensk föreningspraxis under iakttagande av vad som i § 2, mom. 5, är stadgat.

 

§ 18. Upplösning

Mom. 1. Riksförbundet för Samhällets Styvbarn kan upplösas genom beslut av två på varandra följande årsstämmor, varav den första skall vara ordinarie. Minst 10 månader skall förflyta mellan de två stämmorna.

Mom. 2. Förslag om upplösning av Riksförbundet för Samhällets Styvbarn skall upptagas av årsstämma om en majoritet av förbundsstyrelsen, eller en tredjedel av lokalföreningarna, eller riksförbundets eniga revisorer, så begär. Förslag om upplösning skall innehålla förslag om hur riksförbundets tillgångar efter dess avveckling skall disponeras.

Mom. 3. Förslag om upplösning av Riksförbundet för Samhällets Styvbarn får icke upptagas av årsstämma med mindre än att förslaget bifogats kallelsen till årsstämman.

Mom. 4. Beslut om upplösning av Riksförbundet för Samhällets Styvbarn tages med 2/3 majoritet. Omröstning angående upplösning skall ske öppet och i protokollet skall antecknas hur varje delegat har röstat.

Mom. 5. Vid fattat beslut om upplösning av Riksförbundet för Samhällets Styvbarn skall, innan årsstämman åtskiljs, en avvecklingskommitté tillsättas. Efter att verksamheten avvecklats skall eventuella tillgångar disponeras på det sätt som den sist hållna ordinarie årsstämman beslutat, med undantag av att riksförbundets handlingar skall överlämnas till riksarkivet.

Dessa stadgar antogs av Riksförbundet för Samhällets Styvbarn på årsstämma 28/2 2009 och reviderades senast på årsstämma 21/3 2015.