Lyckad årsstämma i Stockholm!

I helgen som gick höll riksförbundet sin årsstämma, denna gång med Stockholms lokalförening som värd.

Det blev många trevliga återseenden för delegaterna, som var utsedda av lokalföreningarna i landet. Flera hade träffats även på lördagen, då riksförbundet genomförde en utbildningskonferens på ABF-huset i Stockholm.

Det var förbundsstyrelsen som bjudit in till utbildningskonferensen och styrelsen gav deltagarna en grundlig genomgång i hur riksförbundets centrala organisation fungerar. Därefter presenterades förbundsstyrelsens förslag om en generationsväxling i förbundets ledning, som sedan diskuterades. Slutligen diskuterades tips och förslag för våra lokalgruppers verksamhet.

Under lördagen fick vi också besök av Aktuellt, som intervjuade två av deltagarna.

På söndagen hölls årsstämman. Vid 11-tiden började delegater och åhörare samlas i Åsö föreningsråds lokaler på Södermalm. Efter förmiddagsfika bänkade sig delegater och åhörare i Sofiasalen. Klockan 12 hälsades deltagarna välkomna till Stockholm av lokalföreningens ordförande, Yvonne Eriksson, som därefter lämnade ordet till förbundsordförande Per Asp.

Per Asp förklarade stämman öppnad, och därefter valdes Robert Wahlström till stämmans ordförande. Per Asp läste sedan upp förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen beskrevs förbundets läge, vi har tappat medlemmar men också lyckats göra mycket under året. Sedan presenterades förbundets ekonomiska bokslut, revisorn lämnade sin rapport, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

larsDärefter handlade stämman om framtiden. Stämman hölls mot bakgrund av att förbundet tappat medlemmar de sista två åren, till följd av att allt fler fått besked av Ersättningsnämnden. Samtidigt tillkommer nya medlemmar, som det konstaterades i verksamhetsberättelsen. Förbundsstyrelsen har arbetat med hur vi ska kunna bli ett ungdomligare förbund, och detta kännetecknade de förslag som styrelsen presenterade för stämma.

Inför stämman hade förslagen presenterats för lokalföreningarnas styrelser, och de diskuterades på utbildningskonferensen dagen innan stämman.

Förslagen innebär att förbundet under året ska byta till ett ungdomligare namn, och att ledningen för förbundet successivt ska överföras till de ungdomar som nyligen varit samhällsplacerade. Målet är att förbundet ska bli en ungdomsledd organisation, där både yngre och äldre har en plats. Förslagen innebär också att en extra stämma kommer att hållas, där dessa förändringar ska påbörjas. Styrelsen föreslog också att det införs en symbolisk medlemsavgift för unga som inte fyllt 26 år.

Stämman stödde enhälligt förslagen och beslutade att förbundets styrelse ska arbeta för detta.

På senare tid har styrelsens representanter haft förhandskontakter med intressenter för den yngre generationen. Dessa överläggningar kommer att fortsätta, men nu med årsstämmans beslut i ryggen. För att denna generationsväxling och föryngring ska lyckas, så är det nödvändigt att dessa diskussioner får ta den tid som krävs och att dessa möten kan föras utan att störas. Problem kommer säkert att dyka upp, men är vi eniga om inriktningen på en föryngring så kommer de att kunna lösas. Styrelsen kommer kontinuerligt att hålla lokalstyrelserna underrättade om resultatet.

Bland årsstämmans övriga beslut fanns även att vi kommer att fortsätta kräva rättvisa för de äldre som vanvårdats men ställts utan ersättning. Ska detta lyckas, så måste fler berörda ute i de lokala föreningarna engagera sig för detta.

avtackningÅrsstämman omvalde Per Asp till förbundsordförande. Mod Thörn, Magnus Tängdén, Benny Jacobsson och Robert Wahlström (suppleant) omvaldes också. Susanne Nyström, som också är förbundets webbmaster, hade avböjt omval och avtackades varmt. Nya i styrelsen blev Susanne Lundell från Gotland och Lars Lundberg (suppleant) från Skara.

 

”Bästa stämman på flera år!”

Förbundets omvalde ordförande tackade lokalföreningen i Stockholm för arrangemanget, och tackade också mötesordföranden och mötessekreteraren. De fick alla blommor.

Olle Hammarberg, valberedningens sammankallande och en veteran i förbundet, tackade också de som arrangerat stämman. ”Det var den bästa stämman på flera år”, så han. Det var en väl förberedd stämma, där delegaterna var insatta i vilka förslag som skulle upp på bordet.

I samband med lunchen under stämman fick delegater och åhörare också en uppskattad möjlighet att besöka förbundets kansli.