Läget i förbundet

På förbundsstyrelsens möte den 18 september uteslöts förbundets hittillsvarande ordförande ur förbundet. Han är därigenom inte längre ordförande i Samhällets Styvbarn. Förbundets hittillsvarande vice ordförande, Magnus Tängdén, har trätt in som tillförordnad ordförande.

Orsakerna till att styrelsen tagit detta steg är främst att den tidigare ordföranden agerade mot vårt enhälliga beslut vid senaste årsstämman, att under året ta in ungdomar i förbundet och successivt genomföra en generationsväxling i förbundets ledning. Denna generationsväxling har nu saboterats och ungdomarna har lämnat förbundet. Den tidigare ordföranden har också uppträtt okamratligt mot kollegorna i styrelsen och offentligt angripit dem med osanningar, kränkningar och näthat på Facebook och i bloggar.

Styrelsen kommer att diskutera med lokalgrupperna och de förtroendevalda och återkomma med förslag om hur vi arbetar framöver.

Detta är i korthet läget just nu. Den som vill sätta sig in i vad som hänt och hur situationen ser ut för Samhällets Styvbarn kan läsa vidare i denna artikel.

Förbundsstyrelsen för Samhällets Styvbarn

21 september 2016

 

Årsmötet 2016

I våras höll vi en framgångsrik årsstämma. Det var den 20 mars som vi samlades i Stockholm och tog ut riktningen för framtiden. Detta är redogjort för i en nyhetsartikel på förbundets webbplats den 22 mars: http://styvbarn.se/lyckad-arsstamma-stockholm/

I denna artikel står det om vårt arbete inför framtiden:

”Därefter handlade stämman om framtiden. Stämman hölls mot bakgrund av att förbundet tappat medlemmar de sista två åren, till följd av att allt fler fått besked av Ersättningsnämnden. Samtidigt tillkommer nya medlemmar, som det konstaterades i verksamhetsberättelsen. Förbundsstyrelsen har arbetat med hur vi ska kunna bli ett ungdomligare förbund, och detta kännetecknade de förslag som styrelsen presenterade för stämma.

Inför stämman hade förslagen presenterats för lokalföreningarnas styrelser, och de diskuterades på utbildningskonferensen dagen innan stämman.

Förslagen innebär att förbundet under året ska byta till ett ungdomligare namn, och att ledningen för förbundet successivt ska överföras till de ungdomar som nyligen varit samhällsplacerade. Målet är att förbundet ska bli en ungdomsledd organisation, där både yngre och äldre har en plats. Förslagen innebär också att en extra stämma kommer att hållas, där dessa förändringar ska påbörjas. Styrelsen föreslog också att det införs en symbolisk medlemsavgift för unga som inte fyllt 26 år.

Stämman stödde enhälligt förslagen och beslutade att förbundets styrelse ska arbeta för detta.

På senare tid har styrelsens representanter haft förhandskontakter med intressenter för den yngre generationen. Dessa överläggningar kommer att fortsätta, men nu med årsstämmans beslut i ryggen. För att denna generationsväxling och föryngring ska lyckas, så är det nödvändigt att dessa diskussioner får ta den tid som krävs och att dessa möten kan föras utan att störas. Problem kommer säkert att dyka upp, men är vi eniga om inriktningen på en föryngring så kommer de att kunna lösas. Styrelsen kommer kontinuerligt att hålla lokalstyrelserna underrättade om resultatet.”

Denna beskrivning bygger helt på de beslut som fattades av årsstämman. Precis dessa beslut tog årsstämman, och årsstämman tog besluten enhälligt.

Vi namngav inte den grupp som vi haft förhandskontakter med. Och vi gör det inte här heller, eftersom den gruppen är oskyldig till att våra planer på en föryngring inte lyckades. Denna grupp består av 40-talet ungdomar i åldern 18-25 år, varav ett 20-tal är tätt knutna till gruppen och verkar som talespersoner för samhällsplacerade gentemot socialtjänst och andra delar av samhället. Gruppen har de senaste åren finansierats av statliga medel, men de medlen tar slut i år. Samtidigt har denna ungdomsgrupp haft målet att bilda en riksorganisation för samhällsplacerade ungdomar och unga vuxna.

Samhällets Styvbarn gjorde bedömningen att många av våra frågor är identiska med de som ungdomarna driver, t.ex. att dagens samhällsplacerade barn inte ska diskrimineras och utsättas för försummelser vad gäller utbildning, hälsa och säkerhet. Vi gjorde också bedömningen att Samhällets Styvbarn som organisation har uppnått mycket, samtidigt som utvecklingen pekar mot att organisationen får svårt att verka i framtiden, dels för att staten anser att upprättelsefrågan är avklarad, dels för att vårt medlemsantal sjunker, samtidigt som medlemmarna blir äldre.

Vi erbjöd därför dessa ungdomar att ingå i en generationsväxling i Samhällets Styvbarn. Vi äldre skulle successivt träda tillbaka från ledande positioner, och ungdomarna skulle träda till. Det skulle ge ett ungdomligt förbund, som har ett existensberättigande i framtiden.

Efter årsstämman fortsatte våra kontakter med denna grupp och deras projektledare, samt med den samhällsorganisation där ungdomarnas projekt var inhyst. Vi höll planeringsmöten och genomförde workshops.

Allt rullade på, alla var eniga. Styrelsen inkallade därför den extrastämma som årsstämman beslutat om. Stämman skulle hållits 10 september och ungdomsgruppen inbjöds att sända ombud till extrastämman. På stämman skulle ungdomarna fått besätta hälften av styrelseposterna, och namnförslag överlämnades till valberedningen. På stämman skulle också förbundet fått nytt ungdomligare namn, och inte vårt nuvarande som pekar bakåt till det förflutna. Samtidigt skulle förbundet fått enklare program och stadgar, som mer passade ett ungdomligt förbund.

En bedömning som gjordes var att förbundet när vi kom till årsstämman i mars 2017, skulle ha närmare en fjärdedel unga människor i 20-årsåldern.

 

Överenskommelsen med ungdomarna bröts

Tyvärr blev det inte så. Ett par förtroendevalda fick kalla fötter. De började leta efter alla slags invändningar för att skjuta upp eller ställa in denna generationsväxling. De påstod att det var för tidigt, att en extrastämma inte får välja nytt folk till styrelsen, osv. Styrelsen resonerade med dem och förklarade att dessa invändningar inte håller. Då hittade de bara på nya invändningar. De hade fått kalla fötter. Visst vill vi ha ungdomar, men det är för tidigt, hette det.

Hade det stannat vid detta och hållits inom vår grupp av förtroendevalda, så hade det kanske inte varit så farligt. Men de gick vidare och agerade så att de avbröt vårt samarbete med ungdomarna. En förtroendevald utanför styrelsen vände sig till ungdomsgruppens projektledare och förklarade i telefonsamtal och brev den 5 september, fem dagar innan stämman, att ungdomarna inte skulle få vara ombud till extrastämman eller valbara till styrelsen. Och slutligen utmålar han att det kommer att bli otrevligt:

”’dina’ ungdomar kan bli överraskade av de diskussioner jag tror kommer uppta delar av tiden på extrastämman utlyst till den 10 sept. [—] Diskutioner kring detta faktum är jag orolig för kan ge ‘dina’ ungdomar en jobbig/negativ bild av Samhällets Styvbarn. [—] om du och ungdomarna kommer att närvara på lördagens (10 sept) extrastämma, det valet är ditt/deras val. Jag tycker det är viktigt att ungdomarna och du, om ni väljer att närvara, är förberedda på att utgången av mötet kan bli en annan än det ni förväntat er.”

Den andra förtroendevalde, förbundets dåvarande ordförande, hävdade till ungdomsgruppens projektledare att det inte fanns några beslut på generationsväxling. Detta var bara ett påhitt av några i styrelsen, påstod han. Detta trots att beslutet tagits enhälligt av årsstämman den 20 mars. Projektledaren hade också våra beslut och visste vad vi beslutat. Projektledaren förklarade att Samhällets Styvbarn på detta sätt bryter överenskommelsen med ungdomarna.

Så bröts överenskommelsen om en generationsväxling. Skulden ligger helt på Samhällets Styvbarn, inte på ungdomarna. Det var ett par förtroendevalda, utan stöd i styrelsen, som avbröt denna lovande förnyelse av riksförbundet och denna satsning på att stödja ungdomen och visa dem förtroende.

Detta orsakar en kris i riksförbundet. De representanter för lokalföreningar som röstat för generationsväxlingen och förnyelsen i mars hör av sig och känner sig överkörda. Varför blir inte detta av, undrar de.

Det ledde till kris i styrelsen. Styrelsen ställde ordföranden till svars och han svarade med att offentligt, på Facebook och i en blogg på vår webbplats sprida falska uppgifter om vad som hänt. Han tog inte sitt ansvar för att ha saboterat överenskommelsen. Han angrep med näthat enskilda ledamöter i styrelsen. På styrelsemöten gormade han och kallade styrelsen för idioter, knähundar och annat.

Styrelsen försökte resonera med honom, men det var omöjligt. Det gick inte att resonera sakligt med honom. På styrelsemötet den 18 september föreslogs uteslutning av ordföranden ur förbundet. Ordföranden försöker vända och tyckte att vi alla skulle be varandra om ursäkt, som om vi var lika goda kålsupare allesammans. Men det var ju han som saboterat förbundets framtid, som kränkt namngivna styrelsemedlemmar på sin Facebook (kränkningar som då, och fortsatt, ligger kvar där).

Styrelsen beslöt i enlighet med stadgarna att utesluta den hittillsvarande ordföranden ur förbundet. Det var inget lätt beslut, men det var nödvändig för att kunna komma framåt.

Efter styrelsens beslut har den tidigare ordföranden fortsatt sina angrepp och kränkningar i mail och på Facebook (där hans näthat ligger kvar).

 

Vad händer nu?

Styrelsen kommer att diskutera med lokalgrupperna och de förtroendevalda och återkomma till förbundets medlemmar med förslag för framtiden. Men vi vill redan här peka på hur allvarlig situationen är för förbundet:

Medlemsantalet har fallit de sista åren. Detta är en följd av att medlemmar fått positivt eller negativt besked från Ersättningsnämnden. Många medlemmar tycker att ”jobbet är gjort” och förnyar inte medlemsavgiften. Så här har medlemsutvecklingen sett ut:

bet_medl_2006-2017

Våra medlemmar bli också äldre. De siffror vi tog fram inför årsstämman visade att genomsnittsåldern för betalande medlemmar ökat till 65 år. Vanligast födelseår för betalande medlemmar var: 1948 (18 stycken), 1944 (17), 1949 (17). Yngsta betalande medlemmen i Stockholms lokalförening var 38 år, i Göteborgs lokalförening 45 år, i Malmö/Skåne 37 år, i Linköping/Östergötland 43 år, och i Västerås/Västmanland 52 år.

Detta fallande medlemsantal sammanfaller med minskad aktivitet och engagemang. Alla grupper har färre deltagare på sina möten är för tre år sedan.

Detta får också följder för förbundets ekonomi. Vi har haft statliga bidrag i fem år, och det är inte säkert att vi får bidrag för 2017. Så här ser utvecklingen ut, om vi inte får bidrag för 2017:

intakter_2006-2017

Våra profilfrågor

Vi har hittills arbetat med tre profilfrågor:

  • Ömsesidigt stöd
  • Upprättelse
  • Dagens samhällsplacerade barn och unga

Ömsesidigt stöd utvecklas bäst i lokal grupper, där man möts ansikte mot ansikte. Men som vi redan sagt, aktiviteten i dessa grupper sjunker. Flera grupper har slutat träffas. En av de större föreningarna diskuterar att lämna riksförbundet och bli egen lokalt arbetande förening. Flera föreningar står utan styrelsemedlemmar. Endast i två föreningar och två grupper pågår regelbundna medlemsträffar.

Upprättelsen betraktar staten (politikerna) som avklarad, i och med att Ersättningsnämnden avslutat sitt arbete. Oavsett att vi har en annan mening, så är det mycket svårt att uträtta något här utan att ha politikerna med sig. Medias intresse är också lågt, med några enstaka undantag per år.

Den unga generationen har vi misslyckats med. Den föryngring och generationsväxling vi arbetade med har nu misslyckats.

Allt detta sammantaget, medlemsutveckling, ekonomi, utsikter för våra profilfrågor, måste vi allvarligt diskutera. Styrelsen kommer att kontakta alla lokalgrupper och förtroendevalda för en diskussion om vad vi gör framöver.

Förbundsstyrelsen