Frågor och svar om upprättelse och ersättning.

 

Vi får många frågor om upprättelsen och om den ekonomiska ersättningen för vanvård. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna och besvarar dem här nedan.

2012-08-28
Benny Jacobsson,
förbundsordförande

Vad händer med upprättelsen?

Med upprättelse för vanvården menar vi en ursäkt och en ersättning till de som vanvårdats, samt årgärder för att förhindra vanvård i framtiden. Samhällets officiella ursäkt framfördes vid Upprättelseceremonin den 21 november 2011 i Stockholms stadshus. Förslag om att stärka skyddet och vården för dagens omhändertagna barn har lagts i riksdagen. Regeringen har också lagt ett lagförslag om ekonomisk ersättning.

Lagförslaget om ekonomisk ersättning kommer att behandlas av riksdagen efter att den öppnar den 18 september.

Regeringen har samtidigt påbörjat inrättandet av den Ersättningsnämnd som ska ta emot och bedöma ansökningar om ersättning. Ansökningar kan insändas först efter 1 januari 2013.

Hur stor blir den ekonomiska ersättningen?

Ersättning kommer att utgå med 250 000 kr till den som varit utsatt för vanvård av allvarlig art. Ersättningen är inget skadestånd eller någon ersättning för skada, utan en symbolisk personlig upprättelse och bekräftelse av att personen utsatts för allvarlig vanvård.

Hur får jag ersättning?

Ansökan om ersättning kan göras mellan 1 januari 2013 och 31 december 2014. Ansökan ska göras skriftligt på ett formulär. Formuläret kommer att finnas från 1 januari 2013. Formuläret ska gå att skicka efter genom brev eller telefonsamtal till Ersättningsnämnden, men ska också finnas för nedladdning på internet.

Var får jag tag på ansökningsformuläret?
Ersättningsnämnden ska tillhandahålla ansökningsformulär, men har ännu inte börjat arbeta. Så fort Riksförbundet för Samhällets Styvbarn får veta vart man ska vända sig för att få tag i formuläret och till vilken adress man ska skicka sin ansökan, så kommer vi att underrätta alla våra medlemmar med brev.

Vart ska jag skicka min berättelse?

Efter den 1 januari 2013 kan du göra en skriftlig ansökan på ett formulär. Du kan då bifoga din berättelse om varför du söker ersättning.

Vilka kan få ekonomisk ersättning?

För att få ersättning ska fyra kriterier vara uppfyllda:

Man ska ha varit omhändertagen för samhällsvård med stöd av de lagar som reglerade samhällets omhändertagande av barn, framför allt 1924 eller 1960 års barnavårdslagar.

Man ska ha varit utsatt för vanvård (övergrepp eller försummelser) av allvarlig art.

Övergreppen eller försummelserna ska haft samband med vården.

Övergreppen eller försummelserna ska ha ägt rum mellan 1 januari 1920 och 31 december 1980.

Med uttrycket ”omhändertagen för samhällsvård” menas heldygnsplacering i fosterhem eller institution (t.ex. barnhem), inte verksamheter där barn vistats endast vissa timmar på dygnet. Det har ingen betydelse om omhändertagandet skett med föräldrarnas samtycke eller skett med tvång.

Övergrepp eller försummelser ska också ”ha samband med vården”. Det innebär att det ska handla om vanvård i fosterhem eller barnhem. Om fosterhem eller barnhem brustit i normal omsorg, så att barnet kunnat utsättas för övergrepp utanför barn- eller fosterhemmet, så har det samband med vården.

Vanvården ska ha varit av allvarlig art. Vi bedömningen av vad som är ”allvarlig art” ska nämnden utgå från hur samhället såg ut och hur barn uppfostrades vid tiden för övergreppen eller försummelserna. Regeringen skriver i lagförslaget att den anser det självklart att vissa typer av övergrepp ska berättiga till ersättning, och exemplifierar med ”uttalat sadistiska eller tortyrliknande förhållanden”, ”allvarliga sexuella övergrepp”, och ”mycket grova fysiska övergrepp”. Men också andra övergrepp eller försummelser kan berättiga till ersättning, t.ex. om de upprepats eller pågått under längre tid, varit systematiska, osv. Nämnden ska då göra en ”sammanvägd bedömning” av förhållandena i det enskilda fallet. Regeringen skriver att ”någon fullständig uppräkning av vilka förhållanden det kan röra sig om inte kan göras”. Det blir alltså Ersättningsnämnden som får lägga ribban.

Vi kan utgå från att det i Ersättningsnämnden kommer att utvecklas en praxis om var ribban ska ligga, alltså när ”allvarlig art” föreligger efter en sammanvägd bedömning. Ersättningsnämndens beslut kommer att vara offentliga i avidentifierad form (alltså utan namn på personer). Vi kommer då att se hur nämnden gör den sammanvägda bedömningen.

Vem bestämmer om jag får ersättning?

Ansökan om ekonomisk ersättning kommer att behandlas av Ersättningsnämnden. I nämnden kommer det att finnas två beslutsavdelningar som fattar beslut om att bevilja eller avslå ersättning. Beslutsavdelningarna kommer till hälften att bestå av jurister, till hälften av andra personer med psykologisk och annan barnkompetens. Hälften kommer att vara män, hälften kvinnor.

Ersättningsnämnden ska pröva ansökan, alltså fatta beslut om ersättning. Men innan den gör det ska ansökan utredas inom nämnden. Det kommer att finnas anställda i Ersättningsnämnden, som har till uppgift att begära in handlingar från kommuner och landsting (om den sökande samtycker), för att det ska beläggas att den sökande har varit omhändertagen under den tid och enligt de lagar som bestämts. Även materialet från intervjuer i Vanvårdsutredningen kommer på samma sätt att kunna begäras in av nämnden.

Ersättningsnämnden kan hålla muntliga förhandlingar, antingen på den sökandes begäran eller på begäran av nämnden. Ingen är dock tvingad att delta i muntliga förhandlingar. Regeringen har sagt att den förutser ett stort antal muntliga förhandlingar, eftersom arkivhandlingarna sällan talar om vanvård.

Blir min ansökan offentlig?

Nej. Ansökan och förhandlingar i nämnden (skriftligt eller muntligt) kommer att hemligstämplas, eftersom det berör ”enskilds personliga förhållanden”. Ersättningsnämnden kommer att arbeta under sekretess och tystnadsplikt. Allt i nämnden som kan vara till men för en enskild person om det blir känt, kommer att vara hemligstämplat. Den vanliga meddelarfriheten som ger offentligt anställda rätt att meddela uppgifter till media kommer inte heller att gälla. Regeringen föreslår en ny skrivning av paragraf 15 i Offentlighets- och sekretesslagen som förbjuder anställda i nämnden att meddela och offentliggöra uppgifter.

De spekulationer som finns på internet, om att muntliga förhandlingar blir offentliga för media, är inte sanna. Det enda som blir offentligt är nämndens beslut i avidentifierad form (alltså utan namn på personer). Därigenom kan samhället se vilken vanvård som ger ersättning, samtidigt som den sökandes identitet skyddas.

Kan jag överklaga beslut?

Nej, men får du avslag under den tvåårstid då nämnden tar emot ansökningar, så kan du skicka in ny ansökan.

Blir det skatt på ersättningen?

Ersättningsbeloppet kommer att vara skattefritt för all framtid. Ingen avräkning kommer att göras för skadestånd man tidigare eventuellt fått för övergrepp eller annan vanvård. Ersättningsbeloppet ska inte påverka sociala ersättningar. Det handlar om bostadsbidrag, bostadstillägg, studiehjälp, samt försörjningsstöd (det som tidigare kallades socialhjälp). Beloppet ska inte heller påverka storleken på sociala avgifter som tas ut av kommun och landsting. Beloppet ska inte heller påverka återbetalningen av studielån.

Den som får ersättning kommer att få ett intyg om detta. Detta intyg ska visas för sociala och andra myndigheter, så att de inte räknar in ersättningen när de bestämmer bidrag eller avgifter.