Huvudmål

Barnrätt

Barnrätt

Samhällsplacerade barn ska ha bästa vård och skydd!

När samhället omhändertar barn och unga så tar samhället över föräldraansvaret. Det är ett stort ansvar som främst ligger hos den kommun som omhändertagit barnet och sedan placerar det i familjehem eller HVB-hem. Vare sig omhändertagandet sker efter att föräldrarna brustit i omsorg om barnet eller till följd av den ungas eget agerande, så är det samhället som har ansvaret för barnet eller den unga. Det är kommunernas socialnämnder som har det politiska ansvaret för att de omhändertagna barnen får bästa vård och skydd.

Den som omhändertas som barn eller ungdom ska inte få det sämre. Omhändertagna barn ska ha samma hälsovård och studiemöjligheter som andra barn. De ska skyddas från våld, övergrepp och försummelser. Omhändertagna barn ska inte vara andra klassens barn.

Samhällets Styvbarn arbetar lokalt och på riksnivå för att samhället i regler och i praktik ska garantera de omhändertagna barnen bästa vård och skydd.

Ur programmet: Barn ungdomar och unga vuxna (366.6 KiB)

 

Knas Hemma – ungas perspektiv på familjehem och HVB-hem. Ett rättighetsprojekt för ungdomar i åldrarna 13-24 med erfarenhet av familjehem och HVB-hem.

Gemenskap

Gemenskap

Samhällets Styvbarn är till för alla som varit eller som är omhändertagna som barn.

Vare sig man har goda eller dåliga erfarenheter av samhällets omhändertagande, så har man det gemensamt att man separerats från sin biologiska familj. Den som varit omhändertagen som barn har under en längre eller kortare tid fått växa upp i en annan familj, eller på barnhem, HVB-hem eller annan institution.

Samhällets Styvbarn skapar möjligheter för dig som varit omhändertagen att träffa andra med samma erfarenhet. På ett tjugotal platser i landet träffas samhällets styvbarn för att stödja varandra, och visa varandra att vi inte är ensamma om våra erfarenheter. Under 2013 hölls 225 möten över hela landet.

Barn omhändertas i alla länder, och barn som kommer ensamma till vårt land omhändertas här. För oss är det naturligt att vara solidariska med omhändertagna barn i alla länder, och med ensamkommande barn i Sverige.

Ur programmet: Ömsesidigt stöd (361.6 KiB)

Våra lokalgrupper

Möteskalendern

Upprättelse

Upprättelse

Samhället har ansvaret för att omhändertagna barn och unga får bästa vård och skydd. Men samhället har både förr och idag brustit i sin uppgift att skydda och värna. Varje barn som utsätts för övergrepp eller försummelse är ett vanvårdat barn för mycket.

Därför har Samhällets Styvbarn sedan sitt bildande arbetat för att de som vanvårdats ska få samhällets officiella ursäkt och erkännande av sitt lidande. Den 21 november 2011 framfördes hela det svenska samhällets ursäkt till alla omhändertagna.

Under 2013 och 2014 fanns möjlighet att hos Ersättningsnämnden söka ekonomisk ersättning för allvarliga övergrepp eller försummelser. Det är nu inte längre möjligt att söka ersättning.

Ersättningsnämnden fick in 5 285 ansökningar. Drygt 3 000 beslut har fattats, och mer än hälften av de sökande har fått avslag på sin ansökan. Samtidigt som Samhällets Styvbarn gläds med dem som fått ersättning, så finnar vi det stötande att så många fått avslag. Många upplever det som en ny kränkning.

Samhällets Styvbarn publicerade den 12 februari 2015 ett uttalande, där en lösning presenteras på problemet med alla avslag. Det uttalandet finns här till höger.

Men alla kunde inte söka denna ersättning. Ersättningslagen uteslöt de som vanvårdades efter 1980. Samhällets Styvbarn arbetar för att även de ska få möjlighet att söka ersättning.

Ännu idag kan barn fara illa när samhället är förälder. Samhällets Styvbarn arbetar för att ansvariga tjänstemän och politiker ska kunna ställas till svars när de brustit i sitt ansvar för omhändertagna barn.

Samhällets Styvbarn om upprättelse

Ur programmet: Upprättelse

Uttalande om upprättelseprocessen 16 november 2013

Brev till Maria Larsson 18 nov 2013

(se också Föreningshistoria)

Ge alla vanvårdade ersättning! Uttalande av Samhällets Styvbarn den 12 februari 2015

Ersättningslagen och Ersättningsnämnden

Ersättningslagen

Länk till Ersättningsnämnden

Vad är vanvård enligt Ersättningslagen?

Har du fått avslag från Ersättningsnämnden?