Vad händer nu med upprättelsen?

Vad händer nu med upprättelsen?
Den sista juni avslutade Ersättningsnämnden sitt arbete. 46 procent av de sökande fick ersättning, medan 54 procent fick avslag. Vad händer nu? Vårt krav på upprättelse står kvar. Samhällets Styvbarn har från starten 2004 krävt upprättelse för de som vanvårdades i fosterhem och på barnhem. Vi krävde att upprättelsen skulle bestå av tre delar: En ursäkt från samhället. En ekonomisk ersättning. Åtgärder för att förhindra ny vanvård. Dessa krav fanns också med i den statliga Upprättelseutredningen, som blev klar i februari 2011. I november 2011 framfördes samhällets ursäkt ...
Läs mer »

Vad visar besluten från Ersättningsnämnden? Del 4

(Forts. från Del 3.) Skäl för avslag Som jag skrev ovan så ska fyra kriterier vara uppfyllda för att man ska få ersättning enligt ersättningslagen: Den sökande ska ha varit omhändertagen någon gång mellan 1920 och 1980. Den sökande ska ha varit utsatt för övergrepp eller försummelser av allvarlig art. Övergreppen eller försummelserna ska ha samband med den sociala barnavården. Den sökande ska ha varit omhändertagen med stöd av de barnavårdslagar som gällde. Om något av dessa kriterier inte är uppfyllt, så kan inte Ersättningsnämnden bevilja ansökan. När Ersättningsnämnden...
Läs mer »

Vad visar besluten från Ersättningsnämnden? Del 3

(Forts. från Del 2.) Typ av vanvård I de fall där Ersättningsnämnden beviljat ersättning, så har det enligt nämnden rört sig om övergrepp eller försummelser av allvarlig art. Det är förutsättningen för att ersättning beviljas. Av de som beviljats ersättning under de undersökta perioderna 2013-2015, så rapporterar 85 % om misshandel, 59 % om sexuella övergrepp, 74 % om kränkningar, 46 % om utnyttjande i arbete, 28 % om försummelser, och 26 % om särbehandling. Det sker små förändringar mellan 2013 och 2015, som ses av nedanstående diagram. De enda tydliga förändringarna är att ra...
Läs mer »

Vad visar besluten från Ersättningsnämnden? Del 2

(Forts. från Del 1.) Placeringsår I besluten från Ersättningsnämnden framgår om den sökande vid tidpunkten för vanvården har varit omhändertagen enligt lagen. Det sägs också enligt vilken lag den sökande varit omhändertagen. De två lagar det handlar om är 1924 och 1960 års barnavårdslagar. Om en sökande varit placerad enligt 1924 års barnavårdslag (eller någon äldre lag i början av 1920-talet), så omhändertogs den personen någon gång fram till 1960. Den som omhändertogs med stöd av 1960 års barnavårdslag omhändertogs efter 1960 (lagen började gälla 1961). Med stöd av dessa uppgifter k...
Läs mer »

Vad visar besluten från Ersättningsnämnden? Del 1

Innan semestern skrev jag fyra bloggartiklar om Ersättningsprocessen i siffror. Där beskrev jag vad statistiken från Ersättningsnämnden visade. Jag ska nu redogöra för en granskning av besluten från Ersättningsnämnden. I den verksamhetsplan för 2015 som vår årsstämma antagit är en av punkterna att vi ska följa upp och granska Ersättningsnämndens beslut. En del av det som jag beskriver i denna artikel redogjorde jag för på styrelsemötet i början av augusti. Styrelsen fick då också läsa avidentifierade beslut från en slumpvis vald dag. Styrelsen kunde konstatera att det var skillnad på de ans...
Läs mer »

Ersättningsprocessen i siffror 4

(Fortsättning.) Hur vanligt är det att ha sökt ersättning? I början av denna genomgång visade jag att det är cirka en promille av befolkningen över 40 år som sökt ersättning (1 promille är 0,1 procent, eller 1 av 1000). Men det finns skillnader mellan olika delar av landet. I diagrammet här nedan har antalet beslut per län den sista januari ställts i relation till folkmängden över 40 år i respektive län. Eftersom det då fanns ytterligare 2000 ansökningar att behandla, så har de fördelats på alla län för att också få en prognos för slutresultatet. I denna beräkning utmärker sig Got...
Läs mer »

Ersättningsprocessen i siffror 3

(Fortsättning.) Geografisk fördelning av sökande Utifrån den geografiska fördelningen av besluten kan vi säga från vilka län de sökande kommer. De tre stora länen hade flest beslut den sista januari 2015: Västra Götalands län 685, Stockholms län 517, och Skåne län 306. Tre län hade mellan 100 och 200 beslut: Östergötland 161, Jönköping 139, Örebro 122, Halland 117, Värmland 104. Övriga län hade färre än 100 beslut. Dessa siffror baserar sig på 3.139 beslut. Om fördelningen per län ser likadan ut för de 2000 ansökningar som då inte var behandlade, så får vi ett slutresultat som ...
Läs mer »

Ersättningsprocessen i siffror 2

(Fortsättning.) Ålder på de sökande Av alla som sökt ersättning (5.285) är 1.629 födda på 1950-talet, 1.447 på 1940-talet och 1.217 på 1960-talet. (I dessa siffror ingår de som sökt en andra gång, men det förändrar knappast proportionen mellan de olika decennierna.) Mer än 80 procent av de sökande är födda på 40-, 50- eller 60-talet. Det är inte förvånande. Dels har många från 20- och 30-talet avlidit innan möjligheten att söka fanns. Dels sattes gränsen för möjligheten att söka ersättning vid 1980. Det innebär att färre från 70-talet kunnat söka ersättning. Det kan också vara ...
Läs mer »

Ersättningsprocessen i siffror 1

Under 2013 och 2014 var det möjligt att söka ersättning för övergrepp och försummelser inom den sociala barnavården. Sedan årsskiftet är det inte längre möjligt. 5000 personer har ansökt om ersättning hos Ersättningsnämnden. Det är 5000 personer som alla har sina individuella erfarenheter av vanvård. När vanvården uppmärksammas i media är det ofta individuella livsöden och lidanden man tar upp. Jag ska i en serie artiklar denna vecka beskriva hur ersättningsprocessen ser ut i siffror. Jag kommer inte att beröra individuella livsöden, även om vi alla vet att det bakom varje siffra finns e...
Läs mer »

Den blomstertid nu kommer….

I veckan som gick höll skolor och gymnasier sina avslutningar för skolåret. ”Idas sommarvisa” och kanske även ”Den blomstertid” har sjungits av förväntansfulla röster. Tusentals har gått ur grundskolan och börjar i höst gymnasiet. Tusentals har slutat gymnasiet och från lastbilsflak, som kört genom våra samhällen, låtit oss veta att de är bäst i världen. Det är dem väl unnat. Bland de som nu ser fram mot sommarlov, och kanske sommarjobb, finns också samhällsplacerade barn och ungdomar. De är många – i snitt en i varje klass. De som slutat nian eller gymnasiet har fått sina betyg. Får...
Läs mer »